English            
 انتخاب وب سایت


سال تاسیس گروه ریاضی کاربردی : 1383


معرفی

گروه ریاضی کاربردی از مهر ماه 1383 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ریاضی کاربردی فعالیت خود را آغاز نمود. این گروه با گذشت ده سال و دایر نمودن رشته های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری و جذب هیات علمی مورد نیاز از پتانسیل علمی و تحقیقاتی مناسبی برخوردار میباشد. هم اکنون 18 عضو هیات علمی  به تربیت و آموزش دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول میباشند. رشتههای تحصیلی موجود در دانشکده علوم ریاضی عبارتند از، ریاضیات و کاربردها (کارشناسی)، ریاضیات مالی (کارشناسی ارشد)، تحقیق در عملیات (کارشناسی ارشد)، آنالیز عددی (کارشناسی ارشد)، علوم کامپیوتر (کارشناسی ارشد) و ریاضی کاربردی (دکتری).