رییس دانشکدهنام: هادی باقرزاده ولمی 

رشته تحصیلی: ریاضی

مقطع تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

olompayeh@iausr.ac.ir

تلفن:
55229369    داخلی: 2609

  
زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای شنبه ساعت 14 الی 16