معاون دانشکده


نام: قاسم اسعدی کردشولی

رشته تحصیلی: فیزیک نظری

مقطع تحصیلی: دانشجوی دکترا

مرتبه علمی: مربی

آدرس الکترونیکی:

ghascor@yahoo.com 

تلفن:
55229347      داخلی: 2596