رییس اداره پژوهش

تعداد بازدید:۳۵۳۲

نام: سید افشین حسینی بلداجی

رشته تحصیلی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: 

s.a.hoseini@iausr.ac.ir

تلفن:   ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰                 داخلی: ۲۵۹۲

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۶