رییس اداره پژوهش


نام: خدیجه کلاته

رشته تحصیلی: شیمی معدنی

مقطع تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

kalateh@gmail.com

تلفن:      داخلی: 2596