رییس اداره آموزش

تعداد بازدید:۳۲۳۶

نام: محمدعلی تقربی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن:۵۵۲۲۹۳۶۲

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶