رییس اداره آموزش


نام : محمدعلی تقربی

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

تلفن:
55229362    داخلی: 2607