رییس اداره آموزش

نام: محمدعلی تقربی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن:۵۵۲۲۹۳۶۲