مدیران گروه های آموزشی


ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

1

خانم دکتر زهرا عظیم زاده

کارشناسی پیوسته، ارشد و دکترا ریاضی

2

آقای دکتر علی پارسا 

کارشناسی ارشد شیمی و دکترا

3

خانم دکتر اشرف السادات شاه ولایتی 

کاردانی و کارشناسی شیمی و صنایع شیمیایی

4

خانم دکتر مهدخت مداح
 

کارشناسی پیوسته زیست شناسی و کارشناسی ارشد

5

خانم دکتر مریم قلی زاده آرشتی

 فیزیک پایه