مدیر گروه


کارشناسی ریاضی کاربردی، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، تحقیق در عملیات، آنالیز عددی و دکترا
نام:
زهرا عظیم زاده

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی، آنالیز عددی

مقطع تحصیلی:
دکترا  


 آدرس الکترونیکی:
 z.azimzadeh@yahoo.com

تلفن: 9-55229200   داخلی:  2603