کارشناسان گروه


کارشناسی ریاضی کاربردی


نام: مریم عرب
 رشته تحصیلی: جغرافیا
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس الکترونیکی: 
تلفن:  9-55229200      داخلی: 2406کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، تحقیق در عملیات و آنالیز عددی نام :
 فاطمه تاج زاده 

رشته تحصیلی: الهیات 

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی:
s.tajzadeh@yahoo.com

تلفن: 9-55229200     داخلی : 2425