کارشناسان گروه

تعداد بازدید:۲۴۶۸

کارشناسی: ریاضی کاربردی

نام: سحر قاسمی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰         داخلی: ۲۶۰۴


کارشناسی ارشد: ریاضیات مالی، تحقیق در عملیات و آنالیز عددی

دکتری: ریاضیات-تحقیق در عملیات، آنالیز عددی

نام: فاطمه تاجزاده

رشته تحصیلی: الهیات

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی: s.tajzadeh@yahoo.com

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰   داخلی: ۲۶۰۶ 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶