اعضای هیات علمیاعضاء هیات علمی تمام وقت  گروه آموزشی ریاضی کاربردی دانشکده علوم پایه 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 مرتبه علمی

رشته تحصیلی

زمینه فعالیت

1

عباس ارجمندفر

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

ریاضی محض

2

علیرضا وحیدی

دکتری/ دانشیار

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی

3

لیلا علیزاده

دکتری/ استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی کاربردی

4

مریم شاداب

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

ریاضی محض

5

میکاییل مختاری

کارشناسی ارشد/مربی

آمار

آمار

6

سید محسن محمدی

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

ریاضی محض

7

ام البنین صداقت فر

دکتری/ استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی کاربردی

8

زهره  ایروانی

دکتری/ استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی کاربردی

9

لیدا موسوی

دکتری/ استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی محض

10

فاطمه مرادی

دکتری/ استادیار

ریاضی محض

ریاضی محض

11

سید محمود خراسانی

دکتری/ استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی کاربردی

12

محمد خوئنی

دکتری/استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی کاربردی

13

مهناز میر بلوکی

دکتری/ استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی کاربردی

14

مهرزاد قربانی

دکتری/ استادیار

ریاضی  کاربردی

آمار

15

لیلا کرمعلی

دکتری/استادیار

ریاضی  کاربردی

ریاضی کاربردی

16

هادی باقرزاده

دکتری/استادیار

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی

17

طیبه دمیرچی

دکتری/استادیار

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی

18

مژگان سید هاشمی تولون

دکتری/استادیار

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی

19

زهرا عظیم زاده

دکتری/استادیار

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی