سرفصل دروس

 


- سرفصل  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی- تحقیق در عملیات- ریاضی فیزیک )

- سرفصل کارشناسی ارشد ریاضی گرایش ریاضیات مالی

- سرفصل کارشناسی ریاضی رشته های ریاضیات و کاربردها - آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر

- سرفصل کارشناسی ریاضی ( دبیری ریاضی- ریاضی محض - ریاضی کاربردی )