مدیران گروه


بنیان گذار و مدیر فقید گروه "شیمی کاربردی" واحد شهرری: دکتر ایرج نوجوان


دکترای شیمی معدنی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های شیمینام: 
علی پارسا

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی:
 
aliparsa142003@yahoo.com

تلفن:   8-55229201   داخلی:   2598


 کارشناسی شیمی کاربردی، کاردانی و کارشناسی صنایع شیمیایی
نام:
 اشرف السادات شاه ولایتی

رشته تحصیلی: سنتز ترکیبات آلی

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی:

shavelayati@yahoo.com

تلفن:   8-55229201   داخلی: 2598