آزمایشگاه ها و کارگاه ها


 آزمایشگاه و کارگاههای گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم پایه 

ردیف

نام ­آزمایشگاه و کارگاه

دروس ارائه شده

کارشناس

تلفن داخلی

محل استقرار

1

شیمی تحقیقاتی 1

پایان نامه های ارشد/ طرح های پژوهشی

خسرو خزایی

2373

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

2

شیمی تحقیقاتی2

پایان نامه های ارشد/ طرح های پژوهشی

باقر بیرالوند

2383

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

3

شیمی تحقیقاتی3

پروژه های کارشناسی ارشد

حسین حسامی

 

ساختمان شیخ صدوق

4

شیمی معدنی و شیمی فیزیک

شیمی فیزیک 1و2/شیمی معدنی 1و2

ملیحه قهرمانی

2393

طبقه اول ساختمان آزمایشگاه

5

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه 1و2

مهدی آصف الدوله

2392

طبقه اول ساختمان آزمایشگاه

6

تجزیه دستگاهی

شیمی تجزیه دستگاهی

اعظم محمدی

2385

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

7

شیمی آلی و جداسازی

شیمی آلی 1و2/ جداسازی ترکیبات آلی

 

2365

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

8

شیمی عمومی

شیمی عمومی 1/شیمی عمومی 2/شیمی تجزیه و فیزیک

سمیه بهره مند

2384

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

9

شیمی پلیمر

پلیمر/رنگ/ آلی 1و2

مهدی محمد

2364

طبقه دوم ساختمان آزمایشگاه

10

شیمی صنعتی 2

آز شیمی صنعتی 2/عملیات واحد/اندازه گیری/انتقال حرارت / سیالات

شهرام ضیایی نژاد

2355

ساختمان کارگاه ها

11

شیشه گری

شیشه گری

شهرام ضیایی نژاد

 

سوله الکترونیک

12

آزمایشگاه تحقیقاتی مدلسازی مولکولی

پروژه های کارشناسی ارشد

 

 

طبقه سوم دانشکده علوم پایه