کارشناسان گروه

تعداد بازدید:۲۷۵۴

کارشناسی: شیمی کاربردی و صنایع شیمیایی

نام: سحر قاسمی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰          داخلی: ۲۶۰۴


دکتری: شیمی معدنی و کارشناسی ارشد: تمامی گرایش های شیمی

نام: فاطمه تاجزاده

رشته تحصیلی: الهیات

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی: s.tajzadeh@yahoo.com

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰          داخلی: ۲۶۰۶

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶