کارشناسان گروه

کارشناسی شیمی کاربردی


نام:
سحر قاسمی 

رشته تحصیلی:
فقه و حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: 
دانشجوی کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

 تلفن:   9-55229200  داخلی: 2400


کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی


نام: مریم عرب
 رشته تحصیلی: جغرافیا
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس الکترونیکی: 
تلفن:  9-55229200      داخلی: 2406


دکترای شیمی معدنی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های شیمی


نام :
فاطمه تاج زاده 

رشته تحصیلی: الهیات 

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی:
s.tajzadeh@yahoo.com

تلفن: 9-55229200     داخلی : 2425