مدیر گروه

تعداد بازدید:۴۰۲۲

کارشناسی: زیست شناسی علوم گیاهی، زیست شناسی عمومی و زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوری

کارشناسی ارشد: زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی

نام: علی اصغر مجروحی

رشته تحصیلی: زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی: a_majrouhi@yahoo.com

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰    داخلی: ۲۶۰۳

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶