مدیر گروه


کارشناسی پیوسته و ناپیوسته زیست شناسی


  
نام: مهدخت مداح

رشته تحصیلی:
زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی- تکوینی

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی:

s.m.maddah@gmail.com

تلفن: 
8-55229200   داخلی:2603