کارشناسان گروه

تعداد بازدید:۴۷۲۷

کارشناسی: زیست شناسی عمومی، گیاهی و زیست فناوری

نام: سحر قاسمی

رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰          داخلی: ۲۶۰۴


کارشناسی ارشد: زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی

نام: فاطمه تاجزاده

رشته تحصیلی: الهیات

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی: s.tajzadeh@yahoo.com

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰              داخلی: ۲۶۰۶

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۶