کارشناس گروه


 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته زیست شناسی

نام: مریم عرب
 رشته تحصیلی: جغرافیا
مقطع تحصیلی: کارشناسی
آدرس الکترونیکی: 
تلفن:  9-55229200      داخلی: 2406