اعضای هیات علمی


اعضاء هیات علمی تمام وقت گروه اموزشی زیست شناسی دانشکده علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

زمینه فعالیت


1


مریم بی­خوف تربتی


دکتری/ استادیار


سلولی و ملکولی

سلولی و ملکولی- ژنتیک ملکولی- بیوتکنولوژی- کشت سلول


2


راضیه تقوی زاد


دکتری/ استادیار


سلولی و تکوین گیاهی

تشریح و تکوین گونه های گیاهی- گرده شناسی- عسل- گیاهان دارویی- کشت سلول و بافت


3


سیدافشین حسینی بلداچی


دکتری/ استادیار


فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی- بیوشیمی گیاهی


4


شیوا خلیل مقدم


دکتری/ استادیار


بیوشیمی

بیوشیمی- میکروبیولوژی- مدل سازی مولکولی- کشت سلولی


5


فاطمه رستم خانی


دکتری/ استادیار


سلولی و تکوین جانوری

سلولی و تکوین جانوری- غدد- دیابت- پانکراس- تکامل- جنین شناسی- بافت شناسی- نورواندوکراین


6


علی اصغر مجروحی


دکتری/ استادیار


سلولی و تکوین گیاهی

تشریح و تکوین گونه های گیاهی- گیاهان دارویی- کشت سلول و بافت


7


سیده مهدخت مداح


دکتری/ استادیار


سلولی و تکوین گیاهی

تشریح و تکوین گونه های گیاهی- فیزیولوژی- گیاهان دارویی- کشت سلول و بافت


8


فرهنگ مراقبی


دکتری/ استادیار


سیستماتیک گیاهی


اکولوژی- اکوفیزیولوژی- محیط زیست- جنگلداری شهری


9


گلاله مصطفوی


دکتری / استادیار


سیستماتیک گیاهی


بیو سیستماتیک گیاهی


10


مجید نوائیان


دکتری/ استادیار


فیزیولوژی جانوری

فیزیولوژی جانوری- سیستماتیک جانوری