مدیر گروه


فیزیک پایه


 
نام: مریم قلی زاده آرشتی

رشته تحصیلی: 
فیزیک ماده چگال

مقطع تحصیلی: دکترا

آدرس الکترونیکی :  

maryam_gholizadeh@yahoo.com 

تلفن: 8-55229200      داخلی: 2625