اعضای هیات علمیاعضاء هیات علمی تمام وقت گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم پایه 

 
ردیف

 

 نام و نام‌خانوادگی


مرتبه علمی

 


رشته

 


زمینه فعالیت 

 1


 فرهنگ سهیلیان 

 
دکتری/ استادیار 


 فیزیک ماده چگال 


فیزیک ماده چگال
 

 2

 

رامین خویی

 

 

دکتری/ استادیار

 

 

اپتیک

 

 

طراحی سیستم های اپتیک

 

 3

 کتایون بهزاد افشار

 

دکتری/ استادیار

 

ژئوفیزیک

 

ژئوفیزیک

 

 4

 محمد رضا سلطانی ایرد موسی

دکتری / استادیار

 


فیزیک ماده چگال

 


فیزیک ماده چگال

 

 5

 قاسم اسعدی کردشولی

دانشجوی دکتری

 

فیزیک نظری

 

اپتیک کوانتومی

 

6

 

الهام ناصری قائم 

 

کارشناس ارشد / مربی

 

 

فیزیک اتمی مولکولی

 


فیزیک اتمی مولکولی

 

 7 

 

لیدا بابازاده حبشی

 

 

دکتری/استادیار

 

 

فیزیک ماده چگال

 

 

فیزیک ماده چگال

 

 8

 مریم قلی زاده آرشتی

 دکتری/استادیار

 فیزیک ماده چگال

 

فیزیک ماده چگال

 

 

9

 

منیر کمالیان

 

دکتری/استادیار

 

 

فیزیک ماده چگال

 

فیزیک ماده چگال

 10

مریم قاسملو

دکتری/استادیار

فیزیک پلاسما

فیزیک پلاسما