نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتی
بخشنامه شماره 73/311805 مورخ 91/9/20
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
بخشنامه حمایت وزارت صنعت، معدت و تجارت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
بخشنامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
بخشنامه درخواست ایجاد رشته های جدید
بخشنامه تشویق فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی1392
بخشنامه برگزاری جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ( فرهیختگان)
بخشنامه مربوط به وقفه تحصیلی، انصراف از تحصیل و ثبت نام متاخرین و.....
آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دستورالعمل اجرایی درخصوص روند بررسی پرونده های متقاضیان ارتقاء در دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه ارتقاء مرتبه اساتید
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی
بخشنامه سهمیه ادامه تحصیل اعضای هیات علمی با مرتبه مربی
بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر مستخرج از پایاین نامه های کارشناسی ارشد
بخشنامه اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۱
دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی